Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Späť na výstavy

Jelena Micić | BASIC FACTS: Orange is red, heart is on the left

12. 04. 2024 - 31. 05. 2024

KURÁTORSKÝ TEXT / CURATOR’S TEXT:

„Moja tvorba je moja zbierka.“ –  Jelena Micić

Systematické zbieranie a usporiadavanie plastových odpadových materiálov z každodenného života, fascinácia ich vizuálnou stránkou, výskum farieb, farebných systémov a ich sociálno-ekonomických aspektov sú charakteristickými črtami tvorby Jeleny Micić. Výstava predstavuje minimalistické kompozície farebných polí, odkazujúce na tradíciu abstraktnej maľby, ktoré možno chápať ako vizuálne štatistiky vlastnej spotreby a hromadenia vybraných materiálov, odkrývajúc naše konzumné vzorce. Vzhľadom na skutočnosť, že sa plast postupom času rozpadáva, uvažuje Jelena aj o trvácnosti a spôsoboch uchovávania umeleckých diel vyrobených z tohto materiálu.

Ústredným dielom výstavy je priestorová ready-made inštalácia s názvom Bojna polja [Color/Battle fields], (2016/2024) vytvorená z farebných plastových sieťok na ochranu a prenos ovocia či zeleniny. Jednotlivé balenia rôznej farby a štruktúry zvyčajne korešpondujú s farbou produktu, nájdu sa však i výnimky. Plast je nielen nositeľom farby, ale aj príkladom toho, ako môže ekonomická situácia jednotlivca ovplyvniť jeho výber potravín. Bio potraviny, zväčša považované za kvalitnejšie, ale i drahšie, sú obyčajne balené v bavlnených sieťkach.

Umiestnenie diela do priestoru a jeho polo-transparentnosť umožňujú návštevníkovi nahliadnuť skrz či prejsť poza dielo. Pri každom vystavení je inštalácia upravovaná a prispôsobovaná konkrétnemu galerijnému priestoru. Z diela pri manipulácii opadávajú kúsky mikroplastu, ktoré sa znova stávajú súčasťou autorkinej početnej zbierky.

Ďalším druhom odpadového materiálu, s ktorým Jelena pracuje, sú rôznofarebné vrecia na odpadky, ktoré transformuje pomocou textilnej techniky háčkovania. V diele Heart is on the left (2021/2022) sa pôvodný účel polyetylénových vriec stráca, plast sa stal nerozpoznateľným, získal novú štruktúru v rámci geometrickej kompozície a funkciu umeleckého diela.

Najnovšie rozvinutie vlastnej farebnej teórie je viditeľné v sérii s názvom Ko sme ta*j može [You can if you dare]: Spar Choco Nuts, M&M’s EU, M&M’s US, (2023/2024), v ktorej Jelena extrahuje potravinárske farbivá z rôznych druhov cukríkov. Diela pripomínajúce akvarelové vzorkovníky zaznamenávajú postup experimentu, keďže farebné polia na papieri sú usporiadané v poradí, v akom boli farbivá testované. Autorka sa sama stáva súčasťou pokusu, postupne cukríky konzumuje, pozoruje reakcie vlastného tela a možné príznaky intolerancie na potravinárske prísady, ktoré sa v niektorých prípadoch aj prejavili. Názov Môžeš, ak sa odvážiš s dávkou irónie poukazuje na nepredvídateľný a rizikový výsledok experimentu.

Názov výstavy je slovná hračka odkazujúca na jednoduché, bežné fakty vyplývajúce z vystavených diel – pomaranče sú vždy balené do červených sietí a srdce človeka sa nachádza (z väčšej časti) vľavo. Na prvý pohľad môžu pôsobiť banálne, no zároveň ich môžeme vnímať ako symboly reprezentujúce komplexnejšie pravdy. Podobne môžeme uvažovať o Jeleninej tvorbe, o očividnom vizuálnom záujme o farby a plastové materiály, ktorý odhaľujú ďalšie vrstvy a pozadia ich kontextov.

Jelena Micić (*1986, Knjaževac) absolvovala magisterské štúdium na Akadémii výtvarných umení vo Viedni v odbore textuálne sochárstvo (2020). Na Univerzite v Belehrade vyštudovala filozofiu (2013) a filológiu škandinávskych jazykov (2010). Je víťazkou Ceny Dimitrija Bašičevića Mangelosa (2021), získala štipendium Ö1 Talentestipendium Bildende Kunst (2018) a štipendium kültür gemma! (2018). Je členkou predstavenstva Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog v Rakúsku a  spoluzakladateľkou neformálnej skupiny UMETNIK*. Vystavovala na viacerých samostatných aj kolektívnych výstavách v Rakúsku, Srbsku a ďalších krajinách. Jej diela sú zastúpené v zbierkach verejných rakúskych a srbských inštitúcií a v súkromných zbierkach. V súčasnosti pracuje ako umelecká riaditeľka festivalu WIENWOCHE zameraného na umenie a aktivizmus. Žije vo Viedni.

Minulú jeseň sa zúčastnila rezidenčného pobytu v Residency Unlimited v New Yorku, kde sme sa prvýkrát stretli.

Martina Bábinová

„My work is my collection.“ – Jelena Micić

Jelena Micić’s work is characterized by the systematic collection and organisation of everyday plastic waste, the fascination with its visual aspect, the study of colours, colour systems, and their socio-economic aspects. The exhibition presents minimalist compositions of colourfields, referring to the tradition of abstract painting, which can be understood as visual statistics of one’s own consumption and accumulation of selected materials, thus revealing patterns of consumption. Given that plastic disintegrates over time, Jelena also considers the permanence and methods of preserving artworks made from this material.

The central piece of the exhibition is a spatial ready-made installation entitled „Bojna polja” [Color/Battle fields], (2016 – 2024), made from colourful plastic nets used to protect and transport fruit or vegetables. Individual packages of different colours and structures usually correspond to the colour of the product, although there are exceptions. Plastic serves not only as a carrier of colour but also as an example of how an individual’s economic situation can influence their choice of nutrition. Organic products, which are often considered higher in quality but also more expensive, are typically packaged in cotton bags. The placement of the artwork in the centre of the gallery space and its semi-transparency allow the visitor to see through it or to move beyond the piece. For each exhibition, the installation is adjusted and adapted to the specific space. Pieces of microplastic fall off the artwork during the manipulation and become part of the author’s extensive collection once again, with the question of what to do with them remaining.

Another type of waste material that the author works with are industrially dyed garbage bags, which Jelena transforms using textile crochet techniques. In the artwork „Heart is on the left (2021 – 2022)“ the original purpose of the polyethylene bags has been lost, and the plastic has become unrecognizable, gaining a new structure within the geometric composition and function of the artwork.

The latest development in her own colour theory is visible in the series entitled „Ko sme ta*j može [You can if you dare]: Spar Choco Nuts, M&M’s EU, M&M’s US, (2023-2024)“, in which Jelena extracts food colouring from the sweets mentioned in the name of the artwork. The works, which resemble watercolour swatches, represent the process of experimentation, as the colour fields on the paper are arranged in the order in which the dyes were tested. The author herself becomes part of the experiment, gradually eating the sweets, observing her body’s reactions, and possible symptoms of intolerance to the food additives, which in some cases have actually occurred. The title, „You can if you dare“ is an ironic reference to the unpredictable and risky nature of the test.

The title of the exhibition is a play on words, referring to simple, common facts derived from artworks on display – oranges are always packaged in red netting, and the human heart is (usually) located on the left. At first glance, these may seem to be mundane, but at the same time, we can perceive them as symbols representing more complex truths. Similarly, we can see Jelena’s work, with its obvious visual interest in colour and plastic material, as revealing additional layers and backgrounds to their contexts.

Jelena Micić (1986, Knjaževac) completed her master’s degree at the Academy of Fine Arts in Vienna, at the Department of Textual Sculpture (2020). She also holds an MA in Philosophy (2013) and is a graduate philologist of Scandinavian languages (2010) from University of Belgrade. She is a recipient of the Dimitrije Bašičević Mangelos Award (2021), the Ö1 Talent Scholarship Bildende Kunst (2018), and the kültür gemma! Scholarship (2018). Jelena is a board member of the „Project Office for Diversity and Urban Dialogue“ in Austria and a co-founder of the informal group UMETNIK*. The artist has participated in numerous solo and group exhibitions in Austria, Serbia, and other countries. Her works can be found in the following art collections: Museum of the City of Vienna, Collection of the City of Vienna, Federal Collection (Federal Ministry for Arts, Culture, Civil Service and Sport, Republic of Austria), Paper Collection of the Academy of Fine Arts Vienna) and The Homeland Museum in Knjaževac, Republic of Serbia. Jelena currently works as the artistic director of the WIENWOCHE festival for art and activism and she lives in Vienna.

Last fall, Jelena participated in a residency at Residency Unlimited in New York
City, where we met for the first time.

Martina Bábinová

Kurátorský text

Stiahnite si kurátorský text vo formáte PDF.

Curator's text

Download the curated text in PDF format.

Výstava je  súčasťou programu kultúrneho centra Malý Berlín. Jeho podujatia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Prevádzku galériu podporujú Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj.

O kurátorke

Martina Bábinová je kurátorka, historička umenia a výtvarná pedagogička, ktorá pôsobí v Nových Zámkoch. V roku 2016 ukončila magisterské štúdium dejín umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Odvtedy pracuje v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. V priebehu rokov bola zodpovedná za rôznorodé úlohy vrátane kurátorstva výstav súčasného umenia, tvorby a realizácie umeleckých vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny, správy sociálnych médií, správy galerijných zbierok, koordinácie koncertov s klasickou a súčasnou hudbou a organizovania ďalších kultúrnych podujatí. Je členkou Rady galérií Slovenska.

Zaujíma sa o výskum vzťahov medzi tvorbou výstavy a implementáciou rôznych stratégií na efektívne sprostredkovanie posolstva verejnosti prostredníctvom umeleckých vzdelávacích programov. Vo svojej kurátorskej praxi sa zameriava na vizuálne umenie a rada skúma rôzne formy médií. Od októbra do novembra 2023 absolvovala rezidenčný program v newyorskej organizácii Residency Unlimited, ktorý spoločne pripravilo kultúrne centrum Malý Berlín a Generálny konzulát Slvovenskej republliky v New Yorku.

  • Trvanie výstavy: 12. 04. 2024 - 31. 05. 2024
  • Miesto konania:Čepan Gallery
  • Kurátor:Martina Bábinová